REKISTERISELOSTE

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

SMC Supermoto Center Oy
Masalantie 410
02430 Masala
Puh. 09-2217088
Y-tunnus: 2086386-6
(”Palveluntarjoaja”)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kimmo Iso-Markku
Puh. 09-2217088

3. Rekisterin nimi

SMC Supermoto Center Oy asiakasrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (”Asiakas”) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja voidaan käyttää asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai Asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Tietojen lähde

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakaalta tilauksen yhteydessä ja verkkodivujen lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Tallennamme asiakkaiden tietoja myös sähköpostitse, puhelimitse, soliaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas toimii itse suorana tietolähteenä.

6. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; tarkastusoikeus

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkistusoikeutta voi käyttää ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Mikäli Asiakas on alaikäinen, tarkastusoikeutta voi hänen puolestaan käyttää myös hänen edunvalvojansa. Palveluntarjoaja kuitenkin varaa oikeuden olla luovuttamatta rekisteristä tietoja edunvalvojaksi itseään väittävälle tilanteessa, jossa tietoja vaativa ei esitä henkilöllisyydestään ja suhteestaan Asiakkaaseen Palveluntarjoajan edellyttämää näyttöä.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

Ostotapahtumat (ostetut tuotteet, aika, kieliasetus, maksu- ja toimitustapa sekä Asiakkaan antamat tilauksen lisätiedot)

8. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli Asiakas on antanut siihen suostumuksensa etukäteen. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tietoja luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakkaalla on oikeus poistattaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin Palveluntarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä.

10. Evästeet (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Asiakkaan tietokoneen selaimelle asennetaan ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen Asiakkaaseen. Palvelun tarjoaminen ei sen luonteesta johtuen ole mahdollista ilman evästeitä. Mikäli Asiakas ei hyväksy evästeiden tallentamista koneelleen, hän ei saa käyttää Palvelua.

11. Rekisterin suojaus (tietoturva)

Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisesä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.